Biznes jest prosty!

Czym jest faktoring?

Jest to nic innego, jak wykup wierzytelności. Jest formą krótkoterminowego finansowania firm udzielających tzw. „kredytów kupieckich”, czyli stosujących odroczone terminy płatności wobec swoich odbiorców. Firma faktoringowa przyznaje w określonej wysokości limit, który jest sumą limitów przyznanych na każdego odbiorcę. Zasada jest jedna, im więcej odbiorców tym mniejsze ryzyko dla Państwa...
Zobacz więcej

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE : Popularne formy realizacji projektów społecznych.

Co to jest stowarzyszenie? W sensie prawnym stowarzyszenie jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych (art. 2 ust 1 Prawo o stowarzyszeniach). Rozróżniamy stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowe. Podstawa prawna regulująca działanie stowarzyszeń: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm. Krótka charakterystyka stowarzyszenia zwykłego: Do założenia...
Zobacz więcej

Umowa przedwstępna – zbędna konieczność czy pomocne narzędzie ?

Umowa przedwstępna to jeden z najczęściej używanych dokumentów procesie sprzedaży nieruchomości. Od jej prawidłowego sporządzenia, zależy dalsza realizacja transakcji oraz korzystne lub niekorzystne następstwa jej zawarcia. O umowie przedwstępnej praktycznie… W poradnikach prawnych lub w internecie bez problemu można znaleźć wzorce umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Wypełnienie takiego wzorca jest stosunkowo...
Zobacz więcej

Sprzedajesz nieruchomość – sprawdź jaki podatek zapłacisz

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności...
Zobacz więcej