Koniec z uciążliwymi korektami przychodów i kosztów

Pierwsza istotna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 wprowadzona jest ustawą z dnia 10 września 2015 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania  sporów dotyczy korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Na dzień dzisiejszy korekta wsteczna, polegająca na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów oraz kosztów w okresie rozliczeniowym, w którym powstały przychody czy też ujęte zostały przychody jest uciążliwym obowiązkiem podatników. Przykładowo – dokonując sprzedaży samochodu w dniu 16 listopada 2015 roku, musimy liczyć się z koniecznością skorygowania naszego rozliczenia podatkowego za listopad 2015, jeżeli okaże się, że  sprzedawca już później, np. w grudniu 2015 r. udzielił kupującemu rabatu. Natomiast, gdy  z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia po 1 stycznia 2016 roku, wystarczy wystawienie faktury korygującej lub w przypadku braku takiej faktury, innego dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty a następnie naniesienie odpowiedniej korekty w rozliczeniu podatkowym za miesiąc, w którym doszło do wystawienia faktury korygującej lub innego odpowiedniego dokumentu. Co więcej,  z dobrodziejstwa tej regulacji mogą korzystać także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taka zmiana jest wynikiem zmiany treści art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dodania nowych przepisów do tej ustawy – w art. 14 ustępów od 1m do 1p, a w art. 22 odnoszącym się do korekty kosztów będą to ustępy od 7c do 7f. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nastąpi zmiana treści art. 12 ust. 3a,  dodanie w tym artykule ustępów 3j do 3m określających korektę przychodu w sposób analogiczny, jak w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dodanie do treści art. 15 ustępów 4i do 4m, które będą regulować korektę kosztów w taki sam sposób, jak czynione jest to w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże należy zwrócić uwagę na treść art. 14 ust. 1m i art. 22 ust. 7c w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i art. 12 ust. 3j oraz art.15 ust. 4i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w jeszcze jednym, bardzo istotnym aspekcie. Z wspomnianej regulacji nie można będzie skorzystać, jeśli korekta przychodu albo kosztu uzyskania przychodu wynika z błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki. W takim przypadku konieczna będzie korekta wsteczna.

Należy wskazać jeszcze jedną wyraźną korzyść dla podatników, wynikającą z art. 11 ustawy zmieniającej. Przepisy wprowadzone do ustaw podatkowych od 1 stycznia 2016 stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Druga zamiana, która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 jest również istotna. Z końcem roku 2015  przestaną obowiązywać przepisy dotyczące korekty kosztów dokonywanej w związku z brakiem zapłaty, które w założeniu miały usprawnić przepływy finansowe, a w praktyce spowodowały jedynie zwiększenie pracy działów księgowości. Chodzi o uchylane ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. Zgodnie z tą nowelizacją od 1 stycznia 2016 roku podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach, kwoty. Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej dokonali, na podstawie art. 24d lub art. 15b ustaw podatkowych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się przepisy art. 24d i odpowiednio art. 15b ustaw podatkowych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r., w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.