Mechanizm Podzielonej Płatność (MPP) – ważne zmiany od 1 listopada br.

Przypominamy, że 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności – MPP (tzw. split payment) w wersji obligatoryjnej. Obowiązkowym MPP zostały objęte faktury, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, dokumentujące nabycie towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Sprzedawca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 będzie obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP.

Ponadto, wprowadzono nowe oznaczenie na fakturach. W przypadku dokumentowania transakcji objętych obligatoryjnym MPP (czyli towary i usługi z załącznika 15) na fakturach trzeba będzie umieszczać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Nowe sankcje w VAT

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje sankcje w VAT zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy, którzy nie wywiążą się z obowiązków dotyczących obligatoryjnego MPP.

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze.

Nowe sankcje w VAT przewidziano także dla nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Zmiany w VAT dotyczą także odpowiedzialności podatkowej nabywcy i polegają one na objęciu tą odpowiedzialnością transakcji, których przedmiotem będą towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (dotychczas odpowiedzialność dotyczyła towarów wymienionych w załączniku nr 13), jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Sankcje w podatkach dochodowych (od 1 stycznia 2020 r.)

Wprowadzenie obowiązkowego MPP skutkuje zmianami w zakresie rozliczania kosztów podatkowych.

W sytuacji, gdy dana faktura powinna być opłacona z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, płatność zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, podatnik nie zaliczy danego kosztu do kosztów podatkowych.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu z naruszeniem tej reguły, podatnicy obowiązani będą zmniejszyć koszty uzyskania przychodów (zwiększyć przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów) – w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.