Najważniejsze zmiany w przepisach VAT obowiązujące od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w rozliczaniu podatku VAT, których zakres omawiamy poniżej.

1. Zmieniono definicję pierwsze zasiedlenie, poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, będzie obejmowało również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Zdaniem ustawodawcy odesłanie w tym przepisie do definicji ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym umożliwia w sposób jednoznaczny określenie, kiedy dochodzi do ulepszenia, zapewniając podatnikom pewność prawa.

2. Obecnie deklaracje podatkowe składane są wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednak nie ma możliwości złożenia tą drogą, wraz z deklaracją podatkową również innych dokumentów. W wyniku nowelizacji dokumenty związane z likwidacją spółki lub też zaprzestaniem działalności przez osobę fizyczną składane będą drogą elektroniczną. Dokumenty te powinny być złożone nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej.

3. Kolejna zmiana dostosowuje zwolnienie z VAT dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych.

4. Wprowadzono udogodnienia dla komorników zgodnie z którym jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, nie doprowadziły na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, zwolnień od podatku VAT, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione. Zatem od 1 września 2019 r. dokonane w wyżej wymienionych przypadkach w trybie egzekucji dostawy towarów, będą opodatkowane podatkiem VAT, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny będą z powodu dłużnika bezskuteczne.

5. Wprowadzono zmiany doprecyzowujące jeden z warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym (25 dni od dnia złożenia deklaracji). Podatnik, który chce uzyskać zwrot w tym terminie, musi złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Potwierdzenie zapłaty tych należności należy złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

6. Uproszczono system korekt deklaracji VAT, w myśl którego podatnik, który ponownie chciałby skorzystać ze zwolnień, będzie mógł dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.

7. Doprecyzowano przesłanki powodującej wykreślenie podmiotu z rejestru VAT. Od 1 września 2019 r. mocą tego przepisu wykreślonym z urzędu z rejestru jako podatnik VAT będzie podatnik, który będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złoży takich deklaracji za trzy kolejne miesiące lub za kwartał (obecne brzmienie przepisu wskazuje odpowiednio na 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały). Ponadto zastosowanie w jednym z przepisów spójnika „ani” zamiast spójnika „lub” ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, że wykreślenie z urzędu z rejestru podatników VAT, dotyczyć będzie tylko podmiotów składających „zerowe” deklaracje. Zmiana treści tego przepisu spowodowała obowiązek złożenia wniosku o przywrócenie rejestracji w sytuacji kiedy, podatnika wykreślonego z urzędu z rejestru w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.W takim przypadku podatnik musi wszystkie brakujące deklaracje złożyć najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji. Zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami „zerowymi” (czyli takimi, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy ani import towarów z kwotami podatku do odliczenia), co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Obniż wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego. W obecnym stanie prawnym konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w takich przypadkach wynosi 20%). W wyniku zmian sankcje wynosić będą 15% kwoty uszczuplenia podatkowego w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-dniowego terminu, podatnik złoży korektę deklaracji i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu. Doprecyzowano, iż wpłata kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty, warunkująca zastosowanie obniżonej do 20% sankcji, ma nastąpić odpowiednio najpóźniej w dniu złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji.

9. Rozszerzono listę czynności wyłączających z prawa do zwolnienia z VAT i dotyczyć to będzie:

 • ● dostaw następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • - preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • - komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • - urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • - maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);
 • ● dostaw hurtowych i detalicznych części do:
  • - pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • - motocykli (PKWiU 45.4);
 • ● usług ściągania długów, w tym factoringu.

10. Zmieniono zasady wystawiania faktur RR dzięki czemu zlikwidowany został obowiązek umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikacyjnego dostawcy produktów rolnych. Ponadto faktura VAT RR będzie mogła być wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej wyłącznie za zgodą dostawcy produktów rolnych (rolnika ryczałtowego). Powyższe dotyczy również oświadczenia składanego przez dostawcę produktów rolnych w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze, iż jest on rolnikiem ryczałtowym. Podpisywanie ww. dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ustawodawca uwzględniając orzecznictwo sadowe, usunął z ustawy o VAT warunek dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu. Znowelizowany przepis pozwoli również na dokonywanie zapłaty przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której tenże rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie – jak dotychczas – na rachunek bankowy rolnika). Zmiany dostosowują przepisy w związku z wprowadzeniem możliwości zapłaty na rachunek rolnika w SKOK. Dodatkowo zmiana brzmienia przepisu podyktowana jest koniecznością dostosowania do wprowadzanej możliwości wystawiania faktur VAT RR oraz oświadczeń dostawców produktów rolnych w formie elektronicznej.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.