Obniżenie progu płatności gotówkowych

Nadchodzą kolejne zmiany związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza kilka istotnych zmian dotykających przedsiębiorców – podatników w zakresie dokonywanych przez nich transakcji. Niosą one ze sobą wiele konsekwencji, których celem ma być przede wszystkim zwiększenie transparentności dokonywanych transakcji. Poniżej zostaną one przedstawione z uwzględnieniem obecnie obowiązujących uregulowań wraz ze wskazaniem skutków ich wprowadzenia.

Co do zasady nowe regulacje będą mieć zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Tytułem przykładu: jeżeli dany podmiot rozpoczyna rok podatkowy w dniu 1 kwietnia 2016 r., omówione poniżej regulacje obowiązywać będą od 1 kwietnia 2017 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie mieć zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczas obowiązującego progu transakcyjnego, czyli kwoty 15 tys. euro (art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej). Ponadto, nowych zasad związanych z korektą nie stosowałoby się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Istniejący obecnie obowiązek prowadzenia transakcji w formie bezgotówkowej dotyczy płatności realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej których wartość, bez względu na liczbę wynikającej z nich płatności przekracza kwotę 15 tys. euro. Wraz z wejściem w życie analizowanej ustawy wskazany wyżej próg transakcyjny zostanie obniżony do kwoty 15 tys. zł- tak więc będzie on czterokrotnie mniejszy niż obecnie (art. 3 ustawy zmieniającej obejmująca zmianę przepisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej- w skrócie u.s.d.g.). Ponadto, ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie rachunku, z którego dokonywane będą transakcje powyżej wskazanego limitu (zmiana określenia „rachunku bankowego” na „rachunku płatniczego”). Z powyższego wynika, iż podejmowane przez przedsiębiorców rozliczenia mogą być realizowane m.in. przy użyciu karty kredytowej czy też rachunków oszczędnościowych.

Zmiany wprowadzone omawianym aktem normatywnym obejmują również zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodu. Dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 22p oraz art. 15d do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu części kwoty przekraczającej 15 tys. zł w sytuacji, gdy transakcja realizowana będzie bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji w wyżej wskazanej kwocie dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy będą zobowiązani bądź do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów bądź zwiększenia przychodów (w sytuacji, gdy nie będzie możliwe zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów). Jest to swoistego rodzaju sankcja wobec przedsiębiorców, którzy nie podporządkują się nowemu reżimowi dotyczącemu „rejestracji” transakcji powyżej nowego limitu, gdyż część wartości wydatków nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Mające niedługo wejść w życie nowe regulacje dotyczące obrotu bezgotówkowego, z uwagi na obniżenie progu transakcyjnego, wpłyną również na rozliczenia VAT, przede wszystkim w przypadku rozliczeń podatników starających się o wcześniejszy zwrot podatku, co wynika z treści przepisu art. 87 ust 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który nakazuje uwzględniać treść przepisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie wskazany jest ulegający zmianie próg transakcyjny.

Oprócz obaw dotyczących wprowadzonej ustawą sankcji wynikającej z nieprzestrzegania przepisu art. 22 u.s.d.g. wskazuje się, iż obniżenie limitu transakcyjnego z 15 tys. euro do 15 tys. zł w praktyce może wyeliminować z rynku kompensaty, tj. możliwość równoległego umarzania wierzytelności, gdy obie strony transakcji są wobec siebie wierzycielem i dłużnikiem. W tym względzie należy obserwować praktykę organów podatkowych jaka wytworzy się w tym względzie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.