Opłata recyklingowa

Zgodnie z art. 40a ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej jako: „u.g.o.o.o.”) przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (MŚ) z 8 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty recyklingowej stawka tej opłaty wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Na marginesie należy zauważyć, że maksymalna stawka opłaty recyklingowej to 1,00 zł – do takiego poziomu MŚ może ją w przyszłości podnieść.

Powyższe rozporządzenie MŚ wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 40c u.g.o.o.o. pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Oznacza to, że termin uiszczenia opłaty recyklingowej za rok 2018 upływa z dniem 15 marca 2019 r.

DEFINICJE

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Należy zauważyć, że zgodnie z doniesieniami prasowymi niektóre sieci dyskontów spożywczych planują dostarczanie swoim klientom toreb na zakupy z tworzyw sztucznych, które nie będą spełniały przesłanek uznania ich za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z uwagi na przekroczenie grubości materiału wskazanego w przywołanej powyżej definicji (będą to torby o grubości na przykład 52 mikrometrów). Zgodnie z u.g.o.o.o. opłatę recyklingową uiszcza się jedynie w odniesieniu do dostawy lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (pomiędzy 15 a 50 mikrometrów grubości).

Zwracamy Państwa uwagę na ustawową definicję bardzo lekkiej torby z tworzywa sztucznego. Należy podkreślić, że przesłanki uznania torby za bardzo lekką są złożone – torba taka to:

1. torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, jednocześnie:
2. która jest wymagana ze względów higienicznych lub
3. oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zatem przesłanki te można spełnić dwojako:

1. Kiedy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów jest wymagana ze względów higienicznych
LUB
2. Kiedy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów jest oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

NIE WYSTARCZY ZATEM, BY TORBA MIAŁA GRUBOŚĆ PONIŻEJ 15 MIKROMETRÓW, BY MÓC UZNAĆ JĄ ZA NIEPODLEGAJĄCĄ OPŁACIE RECYKLINGOWEJ.

Naszym zdaniem, przez względy higieniczne, o których mowa w definicji należy rozumieć na przykład konieczność zapakowania owoców lub warzyw w taką torebkę, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu w sklepie i po jego opuszczeniu. Podobnie, gdy mamy do czynienia np. z towarami oznaczonymi co do gatunku, sprzedawanymi na wagę, na przykład orzechy, ziarna, kasza, cukierki itp. Także sprzedaż mięs czy serów krojonych na miejscu wymaga, zarówno ze względów higienicznych, jak i ze względu na zapobieganie marnowaniu żywności, zapakowania tych produktów w torebki z tworzywa sztucznego.

Natomiast, uważamy, że przesłanki względów higienicznych nie mogą być spełnione, kiedy mamy do czynienia z pakowaniem w torby z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów towarów takich jak np: śrubki, guziki, gwoździe czy materiały biurowe itp.

Nawet w odniesieniu do produktów żywnościowych nie zawsze możemy mówić o spełnieniu powyższych przesłanek – kiedy bowiem do torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów zapakowane zostanie na przykład mleko w kartonie albo paczka cukierków, które posiadają już własne opakowanie zapewniające zachowanie higieny i zapobieganie marnowaniu żywności, dodatkowe opakowywanie takich produktów jest wówczas zbędne i taka torba nie ma charakteru podstawowego opakowania żywności luzem.

W związku z powyższym zalecamy, aby zwrócić uwagę, że sama grubość torby nie przesądza jeszcze o zwolnieniu z konieczności pobierania opłaty recyklingowej, a same przesłanki (względów higienicznych lub charakteru podstawowego opakowania żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności) należy traktować jak najściślej i muszą one być bezwzględnie spełnione by wydanie takich toreb mogło nie podlegać opłacie.

VAT

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że opłata recyklingowa ma powiększać podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że VAT wystąpi zarówno w sytuacji, gdy przedsiębiorca ustali cenę za dostawę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, jak i wtedy, gdy naliczy jedynie opłatę recyklingową, a sama dostawa lekkiej torby nastąpi darmowo. Stawka VAT da takiej dostawy to 23%.

REJESTROWANIE OBROTU TORBAMI NA KASACH FISKALNYCH

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych na zasadach ogólnych.

PODATKI DOCHODOWE

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, opłata recyklingowa stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast z chwilą wniesienia opłaty recyklingowej będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1aa ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1aa ustawy o CIT). Za koszt będzie można uznać jednak opłatę recyklingową w kwocie netto. VAT należny nie może tutaj stanowić kosztu.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.