Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – najistotniejsze zmiany na 2017 rok

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy zestawienie, najistotniejszych dla Państwa bieżącej działalności zmian w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowe zmiany w zakresie CIT:

1. Obniżenie stawki podatkowej do 15% dla niektórych podatników:

Z obniżonej stawki podatkowej skorzystają tzw. mali podatnicy, tj. tacy u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. W 2017 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność.

2. Zmiany w cenach transferowych

W zakresie cen transferowych wprowadzono wiele istotnych zmian. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za 2016 rok, będzie ostatnią przygotowaną na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zasadniczą zmianą obowiązującą od 2017 r. jest podwyższenie udziału kapitałowego do 25%, który stanowi granicę uznania podmiotów za podmioty powiązane.

Ponadto dokumentację sporządzają co do zasady podmioty, których przychody w roku podatkowym ustalone na podstawie ksiąg handlowych przekroczą równowartość 2.000.000 euro. Limit transakcji wymagający udokumentowania będzie zależny od przychodów osiągniętych przez poszczególne podmioty – będzie on różny dla różnych podatników.

W zależności od przychodów podatnika, różny będzie też zakres sporządzanej dokumentacji – dla niektórych podatników konieczne będzie np. przygotowywanie analiz rynkowości transakcji lub tzw. master file.

3. Wyłącznie z kosztów – konieczność zapłaty przelewem bankowym

Od 2017 roku limit dla transakcji gotówkowych wynosi 15.000 zł. Jeżeli dana transakcja przekracza tę kwotę przedsiębiorca powinien dokonać zapłaty całej należności przelewem. W tej części w jakiej płatność będzie dokonana gotówką, nie będzie ona stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

4. Zmiany związane z wnoszeniem wkładów do spółki kapitałowej

Jeżeli podatnik będzie wnosił do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa), rozpozna przychód w wysokości wartości wnoszonego wkładu – tak, jakby była to sprzedaż. Do tej pory możliwe było obniżenie tego dochodu poprzez wniesienie aportu w części na kapitał zapasowy.

5. Klauzula obejścia prawa

Od nowego roku niemożliwe będzie stosowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania transakcji połączenia spółek, podziału spółek lub wymiany udziałów, jeżeli głównym lub jednym z głównych celów ich dokonania jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

6. Zwolnienie dla nierezydentów – doprecyzowanie przesłanki

Zgodnie z ustawą o CIT zwolnione z podatku mogą być niektóre przychody osiągane przez nierezydentów tj. przychody z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Doprecyzowano, że zwolnienie to będzie możliwe, jeśli będzie je otrzymywał rzeczywisty właściciel należności, przez co rozumie się podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi.

7. Zmiany w tzw. uldze badawczo-rozwojowej (B+R)

Rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego otrzymane przez przedsiębiorcę z kategorii MŚP oraz zwiększono kwoty kosztów kwalifikowanych na 50% i 30%. Ponadto wydłużono termin na rozliczenie kosztów kwalifikowanych i wprowadzono możliwość otrzymania zwrotów z budżetu dla tzw. start-up’ów, które wykażą koszty kwalifikowane, jednak nie osiągną wyników umożliwiających ich rozliczenie.

8. Usunięcie zwolnień dla FIZ i SFIO

Ze zwolnień podatkowych nie mogą od 2017 roku korzystać fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ. Dlatego też do ustawy wprowadzono szereg przepisów dotyczących sposobu ich opodatkowania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.