Podatek od sprzedaży detalicznej (PSD)

Kto podlega opodatkowaniu?

Osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne (!), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej.

Jak rozumieć sprzedaż detaliczną? Jakie pozycje z kas rejestrujących są opodatkowane?

Opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne zbywanie towarów dokonywane w ramach działalności gospodarczej na rzecz konsumentów. Oznacza to, że nie jest opodatkowane zbycie nieodpłatne towarów, świadczenie usług lub zbywanie praw. W razie wątpliwości co do tego czy sprzedawany jest towar, czy świadczona usługa ważny będzie sposób zaewidencjonowania sprzedaży np.:

 • - zbycie programu komputerowego jest świadczeniem usługi, a nie zbyciem towaru, ponieważ w istocie polega ono na udzieleniu licencji. Jeżeli zbycie programu zostanie ujęte w ewidencji jako świadczenie usługi towarzyszącej zbyciu nośnika, to nie powinno podlegać opodatkowaniu;
 • - jeżeli jednak odpłatnemu zbyciu towaru towarzyszy świadczenie usług (np. sprzedaż mebli z dostawą i montażem), to taką usługę uznaje się za opodatkowaną sprzedaż detaliczną – UWAGA! – z wyłączeniem jednak przypadków, gdy usługa (dostawa czy montaż) zostanie odrębnie zaewidencjonowana.

Jak obliczać podatek?

Podstawę opodatkowania stanowi nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej w danym miesiącu ponad kwotę wolną. Przychodem są kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży – w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki (także otrzymane przed wydaniem towaru). Podstawa opodatkowania nie jest obniżana o ponoszone koszty sprzedaży, jednakże opodatkowaniu podlegają kwoty netto uzyskane z odpłatnego zbycia towarów konsumentom (bez VAT). Ponadto przychód pomniejsza się o kwoty wypłacone w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku VAT (od zwracanych towarów).
Kwota wolna od PSD to 17 000 000,00 zł miesięcznie.
Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia w danym miesiącu kwoty 17 000 000,00 zł i dotyczy całości nadwyżki osiągniętej od tej chwili do końca danego miesiąca. Stawki podatku wynoszą:

 1. 0,8% – dla nadwyżki przychodów powyżej 17 000 000,00 zł do 170 000 000,00 zł,
 2. 1,4% – dla nadwyżki przychodów powyżej 170 000 000,00 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza 170 000 000,00 zł.

Jaki termin? Jaka deklaracja? Jaki urząd skarbowy?

Podatek nalicza się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Obowiązuje przy tym zasada samonaliczenia, tj. podatnicy sami obliczają i wpłacają podatek na konto właściwego urzędu skarbowego. Deklarację (druk PSD-1) składa się naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy podatek.
Deklaracji nie składa się za okresy rozliczeniowe, w których przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty wolnej.

PSD a PIT i CIT

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy podatek od sprzedaży detalicznej będzie stanowić koszty uzyskania przychodu w PIT i CIT.

Wyłączenia

Opodatkowaniu nie podlega sprzedaż internetowa (także telefoniczna lub korespondencyjna) oraz sprzedaż detaliczna poniższych towarów:

 1. energia elektryczna oraz gaz ziemny dostarczane do konsumentów za pomocą sieci dystrybucyjnych (czyli gaz w butlach podlega opodatkowaniu PSD),
 2. ciepło dostarczane do konsumentów siecią ciepłowniczą,
 3. woda dostarczana do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowe (nie ma tu wymogu dostarczania za pomocą sieci jak w przypadku gazu),
 4. węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające co najmniej 90% węgla kamiennego, mułów węglowych oraz flotokoncentratów,
 5. paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 C,
 6. pozostałe węglowodory gazowe używane do celów opałowych o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 (pod warunkami określonymi w art. 32 ust. 5-13 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym) rozlewane do butli gazowych w składzie podatkowym (te dwie przesłanki muszą wystąpić łącznie),
 7. oleje napędowe przeznaczone do celów opałowych oraz oleje opałowe o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku akcyzowym,
 8. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane lub finansowane w całości lub w części (czyli finansowane choć w części z budżetu).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.