PROCEDURA Pożyczka poza pkd a obowiązek PCC

STAN FAKTYCZNY:

Działalność spółki określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie obejmuje zakresem udzielania pożyczek. Spółka udzieliła jednak pożyczki osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

PYTANIA:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

  1. Czy można uniknąć opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej? Czy pożyczka na działalność gospodarczą jest zwolniona z PCC?
  2. Czy umowa pożyczki będzie zwolniona z PCC jeżeli jedna ze stron umowy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  3. Czy udzielenie pożyczki, które nie należy do zakresu prowadzonej przez spółkę działalności według PKD będzie czynnością opodatkowaną i skuteczną według prawa?

STANOWISKO:

Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek w wysokości 2% pożyczonej kwoty obciąża pożyczkobiorcę. W art. 9 pkt 10 ustawodawca przewiduje jednak pewnie zwolnienia od tego podatku.

W przypadku umowy zawartej pomiędzy podmiotami nienależącymi do I grupy podatkowej, istnieje możliwość zwolnienia z PCC, jeśli łączna kwota pożyczki otrzymana od jednego podmiotu w kolejnych 3 latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., nie przekracza 5 000 zł. W sytuacji, gdy pożyczka została udzielana przez większą liczbę podmiotów limit ten wynosi 25 000 zł (art. 9 pkt 10 lit. d)).

W związku z powyższym należy zauważyć, iż istnieje możliwość uniknięcia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych po spełnieniu powyższego warunku. Nie ma natomiast znaczenia cel przeznaczenia otrzymanej pożyczki. Umowy pożyczki udzielane na działalność gospodarczą były zwolnione z PCC do 1 stycznia 2007 r. Obecnie zwolnienie to już nie obowiązuje.

2)

Umowa pożyczki może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 4). Należy przy tym zaznaczyć, iż o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o PCC decyduje wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana lub zwolniona z VAT z tytułu zawarcia umowy pożyczki. Na zwolnienie nie ma natomiast wpływu to, czy strony tej umowy są podatnikami VAT. Stanowisko to przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 13 lipca 2011 r. (ILPB2/436-79/11-2/MK).

W pierwszej kolejności należy więc rozstrzygnąć kwestię czy określona czynność będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. W większości przypadków przyjmuje się, iż do opodatkowania umowy pożyczki podatkiem VAT wystarczy, aby transakcja, chociaż jednorazowa, była dokonana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy. O częstotliwości decyduje powtarzalność transakcji, a nie ich ilość czy okres wykonywania.

3)

Aktualność zakresu prowadzonej działalności gospodarczej zgłoszonego do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) nie ma znaczenia dla ustalania obowiązku podatkowego od czynności cywilnoprawnych. Należy zauważyć, iż działalność wymieniona w PKD nie ma również wpływu na zakres, w którym przedsiębiorca działa w charakterze podatnika VAT. Nie jest więc istotne dla celów opodatkowania, czy działalność pożyczkowa została wpisana w PKD przedsiębiorcy jako przedmiot działalności podmiotu. Wpis do klasyfikacji jest jedynie techniczną czynnością o charakterze formalnym. Należy więc traktować ją całkowicie odrębnie i nie utożsamiać z nią skutków prawnych na gruncie ustawy o VAT.

Można więc założyć, iż umowa pożyczki zawarta pomiędzy podmiotami, których działalność według PKD jest inna niż działalność pożyczkowa, będzie czynnością skuteczną i uznawaną przez prawo.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.