Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wchodzącymi od 1 maja 2019 r. zmianami przepisów dotyczących kas fiskalnych pojawią się u Państwa nowe obowiązki:

1. wszyscy podatnicy rejestrujący swoje obroty przy pomocy kas fiskalnych zostali zobowiązani do przeprogramowania kas fiskalnych dostosowując je do nowych matryc stawek VAT

2. wszyscy podatnicy i ich pracownicy działający jako operatorzy kas fiskalnych mają obowiązek podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.

Poniżej wskazujemy Państwu na brzmienie nowych przepisów do pkt 1 i 2 przywołanych wyżej.

Pkt 1

6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

(…)

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

WAŻNE!

Użytkownicy kas zafiskalizowanych przed dniem 1 maja 2019 czas na zmianę przyporządkowania stawek VAT w swoich urządzeniach mają do 31 lipca 2019. W celu dochowania obowiązujących terminów sugerujemy Państwu pilny i bezpośredni kontakt z technikami obsługującymi u Państwa na bieżąco kasy fiskalne.

Pkt.2

6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

(…)

3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

WAŻNE!

Rozporządzenie w sprawie kas precyzuje termin obowiązkowego podpisania oświadczenia przez wszystkich użytkowników urządzeń. Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów, czas na podpisanie dokumentu mają do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.

Podpisane oświadczenia prosimy przekazać do osoby prowadzącej Państwa firmę. Oświadczenia będą podlegały kontroli skarbowej.

W załączniku poniżej przesyłamy wzór oświadczenia:

Oświadczenie osoby, która powadzi u podatnika ewidencję sprzedaży na kasie

Zespół TAX-NET S.A.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.