Zmiany w KP – umowy na czas określony

W dniu 22.02.2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, zmienione zostaną zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas określony.

Kodeks Pracy w nowym brzmieniu przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przekroczenie limitu 33 miesięcy lub zawarcie czwartej (w tym także w przypadku aneksowania) umowy o pracę na czas określony będzie oznaczało zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Limit 33 miesięcy i 3 kolejnych umów nie będzie miał zastosowania w przypadkach zawierania umów na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny zawarcia umowy na czas określony leżące po jego stronie,

Przyczyna zawarcia umowy w opisanych wyżej warunkach musi być odnotowana w samej umowie. Zawarcie umów określonych w pkt 4 nakłada ponadto na pracodawcę obowiązek zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni od zawarcia takiej umowy o przyczynach jej zawarcia. Zawiadomienie może się odbyć zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Za naruszenie tego przepisu przewidziana jest kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Do umów, które w chwili wejścia w życie ustawy nowelizującej trwają, ale zostały wcześniej wypowiedziane stosuje się przepisy sprzed nowelizacji.

Do 33 miesięcznego okresu wlicza się tylko okres zatrudnienia po nowelizacji tj. po 22.02.2016 roku, ale trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony rozumiana jest jako pierwsza umowa po nowelizacji jeśli została zawarta jako pierwsza, albo jako druga jeśli została zawarta jako druga na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów.

Od 22 lutego 2016 r. dla umów o pracę na czas określony będą obowiązywały dokładnie te same okresy wypowiedzenia, jak dla umów na czas nieokreślony.

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, nie będzie uwzględniany okres zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed zmianą, ale cały okres zatrudnienia będzie wliczany do okresu od jakie zależy okres wypowiedzenia w przypadku każdej umowy na czas określony zawartej po 22.02.2016 roku.

Od 22.02.2016 roku pracodawca ma możliwość zwolnienie pracownika, z zachowaniem jednak prawa do wynagrodzenia, z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Ważne daty:

  1. 22.02.2016 r. – zmiana ustawy Kodeks Pracy w zakresie umów na czas określony.
  2. 22.05.2016 r. – uzupełnienie umów o pracę na czas określony o informację czy są zawarte np. w celu zastępstwa, obiektywnych przyczyn pracodawcy.
  3. Od 22.08.2016 r. – okres wypowiadania umów o prace na czas określony trwających na dzień 22.02.2016 r. wynosi 1 miesiąc.
  4. 22.09.2016 r. – sporządzenie informacji o zmianie okresu wypowiedzenia.
  5. 21.11.2018 r. – upływają 33 miesiące dozwolonego okresu trwania umowy na czas określony dla umów trwających w dniu 22.02.2016 r.

spółka doradztwa podatkowego
TAX-NET DORADZTWO SP Z O.O.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.