Zmiany w VAT w 2017 roku

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które w znaczący sposób mogą wpłynąć na prowadzoną przez Państwo działalność gospodarczą.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wykazem najistotniejszych zmian!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2017 r.

1) Stawki podatku – 23% i 8% (oraz pozostałe stawki wymienione w art. 146a ustawy o VAT) – pozostaną na tym poziomie do 31 grudnia 2018 r.

2) Podniesiona zostanie kwota limitu dla zwolnienia podmiotowego z VAT – od nowego roku podatkowego zwolnienie z VAT obejmie podatników, u których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200.000 zł.

3) Do katalogu czynności podlegających tzw. procedurze odwrotnego obciążenia VAT zostanie włączony szereg usług z zakresu robót budowlanych – odwrotne obciążenie wystąpi jednak wyłącznie pod warunkiem, że usługi te będą świadczone przez podwykonawcę. Wiąże się to z dodaniem nowego załącznika do ustawy o VAT – załącznika nr 14, który wymienia usługi objęte odwrotnym obciążeniem (patrz plik do pobrania).

4) W załączniku do ustawy nr 11 – zawierającym dotychczasowy katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia – dokonanych zostanie szereg zmian. Po zmianach w załączniku pojawiły się następujące nowe towary:

a) Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
b) Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b;
c) Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
d) Srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
e) Złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu;
f) Odpady i złom metali nieszlachetnych
g) Procesory;
h) Części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

5) Uchylone zostaną przepisy zwalniające z VAT usługi stanowiące element usług finansowych i ubezpieczeniowych. Uwaga – zmiana ta wchodzi w życie dopiero z dniem 1 lipca 2017 r.!

6) Od nowego roku zmieni się także sposób dokonywania odliczeń w zakresie WNT, importu usług, odwrotnych obciążeniach na terytorium Polski oraz dostawie towarów na terytorium Polski od podatników z zagranicy. Dla odliczenia VAT konieczne będzie dokonanie rozliczenia nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przekroczenie terminu trzech miesięcy na dokonanie odliczenia będzie się wiązało z obowiązkiem wykazania podatku naliczonego w bieżącym okresie rozliczeniowym (a nie za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy). Oznacza to, ni mniej, ni więcej, tylko powstanie zaległości podatkowej, od której naliczane będą odsetki. Nowe zasady będą obowiązywać począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 roku.

7) Zaostrzeniu ulegną przepisy umożliwiające ubieganie się o zwrot podatku w terminie 25 dni. Między innymi wymagane będzie zarejestrowanie jako podatnik czynny VAT przez okres kolejnych 12 miesięcy.

8) Wprowadzona zostanie solidarna odpowiedzialność pełnomocnika, który rejestrował podmiot do VAT, za zaległości podatkowe tego podmiotu, do wysokości 500.000 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rejestracji.

9) Zmienione zostaną także przepisy dotyczące rejestracji do VAT, a znacznemu poszerzeniu ulegną zasady wykreślania z rejestrów VAT. Wykreślenie będzie mogło następować na przykład wobec braku składania właściwych deklaracji przez dłuższy czas.

10) Kwartalne deklaracje od nowego roku podatkowego składać będą mogli jedynie mali podatnicy. Ponadto, dla skorzystania z tej możliwości, wymagany będzie, między innymi, upływ 12 miesięcy począwszy od miesiąca rejestracji (nowe zasady dotyczyć będą podmiotów zarejestrowanych po 30 września 2016 r.). Ograniczeniu podlegać będzie także składanie kwartalnych deklaracji przez podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13.

11) Zmianie ulegnie załącznik nr 13, zawierający wykaz towarów wrażliwych. Pojawią się w nim wymienione niżej nowe pozycje, a kilka pozycji zostanie usuniętych:

a) Olej z rzepaku;
b) Tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
c) Folia typu stretch;
d) Dyski twarde (HDD);
e) Dyski SSD (pod różnymi pozycjami PKWiU).

12) Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej (dotyczyć to będzie również korekt tych deklaracji). Obowiązek ten nie obejmie jednak wszystkich kategorii podatników, ustawodawca przewiduje pewne wyjątki.

13) Podobnie – wyłącznie w formie elektronicznej – będą musiały być składane informacje podsumowujące dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym.

14) Zmianie ulegną także warunki wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (wymienionych w załączniku nr 13). Warunkiem zwolnienia z niej będzie, aby podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek bankowy dostawcy wskazany w jego zgłoszeniu identyfikacyjnym. Konieczne będzie też, aby dostawca posiadał wymagane licencje na dzień poprzedzający moment dokonania dostawy.

15) Zmienią się również przepisy dotyczące możliwości wpłacania kaucji gwarancyjnej. Podmioty pragnące złożyć kaucję gwarancyjną będą musiały spełnić szereg nowych wymogów.

16) Od nowego roku podatkowego powracają też sankcje podatkowe. W zależności od stanu faktycznego będą mogły znaleźć zastosowanie różne wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego –w większości wypadków będzie to 30% kwoty zaległości, jednak, kiedy podatnik zgodzi się z ustaleniami kontroli lub postępowania kontrolnego i dokona korekty, będzie to już tylko 20%. Przewidziana została jednak także sankcja 100%–która wystąpi na przykład kiedy faktury wystawiał podmiot nieistniejący bądź też kiedy faktury stwierdzają faktycznie niedokonane czynności.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z TAX-NET Doradztwo sp. z o.o.

ul Gliwicka 204, Katowice 40-860
tel.: 32 355 86 74
e-mail: biuro@doradztwo.tax-net.pl

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.