ZMIANY W VAT – biała lista podatników

Szanowni Państwo,
we wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będą tam podane również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dostęp do danych będzie bezpłatny i ma służyć do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT i ograniczyć wyłudzenia podatków. Wykaz ma zawierać także dane podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował do VAT oraz tych, których wykreślono z rejestru. Znajdą się tam także dane przedsiębiorców, których rejestracja do celów VAT została przywrócona oraz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni z tego podatku. Korzystający z wykazu podatnicy będą mieli dostęp do informacji o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień za pomocą określonego kryterium dostępu, tj. po numerze NIP lub fragmencie nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Można też będzie prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT. Obejmie ona pięć lat wstecz.

Wykaz ma być prowadzony przez szefa KAS na stronie Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych będzie także możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące numerów rachunków bankowych przedsiębiorcy, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym. W związku z tym rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co istotne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie.

Jeśli kontrahent podatnika dokona płatności za fakturę na niezgłoszony rachunek bankowy, nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Rząd zakłada także wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w przypadku zapłaty przez niego należności na inny rachunek do kwoty podatku VAT związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł.

Aby uwolnić się od tych konsekwencji podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Odpowiedzialność solidarna ma być również wyłączona w przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W rezultacie tym zmian, podatnicy będą zmuszeni do weryfikowania statusu rachunku kontrahenta w praktyce przy każdej płatności.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r. Natomiast regulacje, z których wynikają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

Podziel się: Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone

Komentarze są zamknięte.