Biznes jest prosty!

Zmiany w KP – umowy na czas określony

W dniu 22.02.2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy, zmienione zostaną zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę na czas określony. Kodeks Pracy w nowym brzmieniu przewiduje, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów...
Zobacz więcej

Koniec z bieganiem między urzędami. VAT i PIT w jednym urzędzie.

Od 1 stycznia 2016 wejdzie w życie ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Uchylony zostanie tym samym przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który jako organ właściwy do pobrania podatku VAT przewiduje naczelnika urzędu skarbowego właściwego...
Zobacz więcej

Koniec z uciążliwymi korektami przychodów i kosztów

Pierwsza istotna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 wprowadzona jest ustawą z dnia 10 września 2015 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania  sporów dotyczy korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Na dzień dzisiejszy korekta wsteczna, polegająca na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów oraz...
Zobacz więcej

Komandytowa się opłaca!

W stosunku do spółki z o.o. czy też spółki cywilnej, spółka komandytowa oferuje wiele ułatwień. Spółka komandytowa gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność komandytariusza, co wynika z art. 111 Kodeksu Spółek Handlowych. Ograniczenie to polega na tym, że komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli tylko do wartości wniesionego wkładu, a nie bez ograniczeń, jak to...
Zobacz więcej

Kiedy ZUS może oskładkować umowy zlecenia

W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do zawierania umów cywilnoprawnych – najczęściej umów zlecenia. Stosowana jest praktyka zawierania umów zlecenia dla obejścia przepisów dotyczących czasu pracy i to najczęściej u pracodawców będących spółkami powiązanymi – czy to osobowo, czy kapitałowo. Należy więc zdać sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie to na...
Zobacz więcej