Biznes jest prosty!

Koniec z uciążliwymi korektami przychodów i kosztów

Pierwsza istotna zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 wprowadzona jest ustawą z dnia 10 września 2015 r o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania  sporów dotyczy korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Na dzień dzisiejszy korekta wsteczna, polegająca na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów oraz...
Zobacz więcej

Komandytowa się opłaca!

W stosunku do spółki z o.o. czy też spółki cywilnej, spółka komandytowa oferuje wiele ułatwień. Spółka komandytowa gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność komandytariusza, co wynika z art. 111 Kodeksu Spółek Handlowych. Ograniczenie to polega na tym, że komandytariusz odpowiada wobec wierzycieli tylko do wartości wniesionego wkładu, a nie bez ograniczeń, jak to...
Zobacz więcej

Kiedy ZUS może oskładkować umowy zlecenia

W ostatnich latach można zaobserwować tendencję do zawierania umów cywilnoprawnych – najczęściej umów zlecenia. Stosowana jest praktyka zawierania umów zlecenia dla obejścia przepisów dotyczących czasu pracy i to najczęściej u pracodawców będących spółkami powiązanymi – czy to osobowo, czy kapitałowo. Należy więc zdać sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie to na...
Zobacz więcej

Korzystne zmiany w podatku akcyzowym

Z początkiem 2016 roku wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja wprowadzi wiele korzystnych dla podatników rozwiązań, szczególnie w zakresie zmniejszenia liczby niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych. Wprawdzie stawki podatku akcyzowego pozostaną na niezmienionym poziomie, ale zniknie wiele formalności i ograniczeń w prowadzeniu działalności. Nowe przepisy...
Zobacz więcej

Korzyści podatkowe dla obdarowanych członków rodziny. Możliwość optymalizacji podatkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie

Przedsiębiorca wykorzystujący środek trwały w prowadzeniu działalności, po zakończeniu jego amortyzacji, może przekazać ten środek w drodze darowizny członkowi swojej rodziny. Taka transakcja będzie dla obdarowanego bardzo korzystna. Otrzymany składnik majątku może bowiem być przez niego ponownie amortyzowany, a dokonane odpisy będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Możliwe jest również zastosowanie...
Zobacz więcej